Testimi i agregateve është një pjesë thelbësore e industrisë së ndërtimit që përfshin një sërë testesh të kryera mbi materialet agregate – komponentët granularë si rëra, granili, të cilët kombinohen me një lidhës si çimento ose materialet bituminoze për të formuar beton ose asfalt.

Arsyeja kryesore për testimin e agregateve është për të përcaktuar karakteristikat fizike dhe mekanike të agregatit të përdorur në ndërtim. Këto karakteristika përfshijnë madhësinë, formën, densitetin, fortësinë, qëndrueshmërinë dhe rezistencën ndaj kushteve mjedisore. Këto faktorë janë jetikë në përcaktimin e cilësisë së agregatit, përshtatshmërinë e tij për aplikime të ndryshme dhe ndikimin e tij në vetitë e përzierjes së betonit ose asfaltit rezultant.

Përfitimet e testimit të agregateve janë të shumanshme. Së pari, ai siguron që agregati i përdorur në një projekt ndërtimi është i cilësisë së duhur dhe plotëson specifikimet e nevojshme. Kjo siguri e cilësisë çon në ndërtime më të sigurta dhe më të qëndrueshme. Së dyti, testimi i agregateve ndihmon për të optimizuar dizajnin e përzierjes së betonit dhe asfaltit, që mund të përmirësojë performancën dhe jetëgjatësinë e strukturave. Së treti, ai kontribuon në kursimin e kostove duke ulur mundësinë e dështimeve ose riparimeve të kushtueshme për shkak të agregateve me cilësi jo sipas standardeve.

Testimi i agregateve duhet të kryhet para se të futen në prodhim. Duke kryer testime paraprake ne paraprijmë probleme gjatë proçesit të prodhimit.

Më poshtë është lista e testeve më të zakonshme të çimentos që ne kryejmë për klientët tanë. Të gjitha testet tona kryhen në përputhje me Standardet Europiane ose ASTM:

 

  1. Testi i analizës së sitës: Përcakton klasifikimin ose shpërndarjen e madhësisë së grimcave të agregateve.
  2. Testi i rezistencës ndaj fraksionimit: Mat rezistencën e agregateve ndaj shtypjes nën ngarkesë kompresive që aplikohet gradualisht.
  3. Testi i rezistencës ndaj fërkimit: Vlerëson fortësinë ose rezistencën e agregateve ndaj fërkimit.
  4. Testi i abrazionit: Vlerëson fortësinë ose rezistencën e agregateve ndaj abrazionit ose veshjes.
  5. Testi i formës: Përcakton karakteristikat e formës së agregateve, si për shembull, zgjatimit etj.
  6. Testi i peshës specifike dhe absorbimit të ujit: Mat densitetin e agregateve dhe kapacitetin pë absorbimin e ujit.
  7. Ciklingrirje-shkrirje: Vlerëson qendrueshmërinë e agregateve ndaj veprimit të kushteve atmosferike si ngrirja dhe shkrirja.
  8. Testi i peshës volumore dhe boshllëqeve: vlerëson peshën për njësi.

Ju lutem na kontaktoni per detaje te metejshme