Testimi i polistirenit në fushën e ndërtimit përfshin vlerësimin e vetive dhe performancës së materialeve të bazuar në polistiren, të përdorura zakonisht për qëllime izolimi. Polistireni, i disponueshëm në dy forma kryesore – Polistireni i Zgjeruar (EPS) dhe Polistireni i Ekstruduar (XPS), përdoret gjerësisht për rezistencën e tij të shkëlqyer termike, absorbimin e ulët të lagështisë. Prandaj, sigurimi i cilësisë së tij është jetik për efikasitetin dhe sigurinë e projekteve të ndërtimit.

Qëllimi kryesor i testimit të polistirenit është të sigurojë që materiali përputhet me specifikat dhe standardet e nevojshme. Ai përfshin vlerësimin e karakteristikave të ndryshme si rezistenca në shtypje, stabiliteti dimensional, konduktiviteti termik, absorbimi i ujit. Këto atribute ndikojnë drejtpërdrejt në performancën e polistirenit si një izolues dhe ndikojnë në efikasitetin e energjisë, sigurinë dhe qëndrueshmërinë e ndërtesave ku përdoret.

Testimi i polistirenit ofron disa përfitime. Së pari, ai konfirmon cilësinë e polistirenit të përdorur në një projekt ndërtimi, duke promovuar ndërtesa më të sigurta dhe më efikase nga këndvështrimi i energjisë. Së dyti, ai ndihmon në përcaktimin e përshtatshmërisë së llojeve dhe gradave të ndryshme të polistirenit për aplikime specifike, duke optimizuar performancën dhe jetëgjatësinë e tyre. Së fundi, ai kontribuon në kursimin e kostove duke reduktuar rrezikun e dështimit të izolimit që mund të çojë në humbje të shtrenjta të energjisë ose në nevojën për zëvendësim.

Testimi i polistirenit idealisht duhet të kryhet gjatë proçesit të prodhimit të tij, pas mbërritjes së tij në vendin e ndërtimit, dhe gjithashtu gjatë proçesit të instalimit. Kjo siguron që materiali ruajnë cilësinë e tij gjatë gjithë projektit të ndërtimit.

Më poshtë është lista e testeve më të zakonshme që kryejmë për klientët tanë. Të gjitha testet tona kryhen në përputhje me Standardin Europian ose ASTM:

  1. Testi i rezistencës në shtypje: Mat ngarkesën maksimale në shtypje që polistireni mund të përballojë pa u deformuar.
  2. Testi i dimensioneve: Vlerëson aftësinë e materialit për të mbajtur dimensionet e tij nën kushte të ndryshme temperaturash dhe lagështie.
  3. Testi i absorbimit të ujit: Mat sasinë e ujit të absorbuar nga materiali, që mund të ndikojë në rezistencën e tij termike dhe qëndrueshmëri.
  4. Testi i densitetit: Mat masën e materialit për njësi vëllimi, që ndikon në forcën dhe performancën termike.

Ju lutem na kontaktoni per detaje te metejshme