Testimi i llaçit është një proçedurë jetike në fushën e ndërtimit, e cila përfshin ekzaminimin e karakteristikave fizike dhe kimike të llaçit – një pastë e punueshme e bërë nga një përzierje rëre, një lidhës (siç është gëlqerja ose çimento) dhe uji. Llaçi shërben si një material lidhës midis njësive të muraturës si tullat dhe blloqet, duke bërë kështu cilësinë dhe vetitë e tij thelbësore për integritetin struktural të punimeve të muraturës.

Qëllimi kryesor i testimit të llaçit është të vlerësojë përshtatshmërinë e saj për ndërtimin e muraturës. Kjo përfshin vlerësimin e vetive të ndryshme si rezistenca në shtypje, forca e lidhjes, mbajtja e ujit, përmbajtja e ajrit dhe konsistenca. Këto veti ndikojnë direkt në performancën e llaçit në terma të punueshmërisë së saj, formimit të lidhjes me njësitë e muraturës, qëndrueshmërisë dhe rezistencës ndaj ndikimeve mjedisore.

Testimi i llaçit ofron disa përfitime. Së pari, ai siguron cilësinë e llaçit së përdorur në një projekt ndërtimi, duke promovuar kështu ndërtime më të sigurta dhe më të qëndrueshme të muraturës. Së dyti, ai ndihmon në optimizimin e dizajnit të përzierjes së llaçit, që mund të përmirësojë performancën dhe jetëgjatësinë e strukturave. Së fundi, ai kontribuon në kursimin e kostove duke minimizuar gjasat e dështimeve ose riparimeve të kushtueshme për shkak të cilësisë së dobët të llaçit.

Testimi i llaçit idealisht duhet të kryhet para se llaçi të përdoret në ndërtim, gjatë proçesit të tij të prodhimit, dhe gjithashtu kur arrin në vendin e ndërtimit. Kjo garanton që llaçi ruan cilësinë e tij nëpër gjithë proçesin e ndërtimit.

Më poshtë është lista e testeve më të zakonshme të llaçit që ne kryejmë për klientët tanë. Të gjitha testet tona kryhen në përputhje me Standardin Europian ose ASTM:

 

  1. Testi i rezistencës në shtypje: Përcakton ngarkesën maksimale që një mostrë llaçi mund të mbajë para se të thyhet.
  2. Testi i adezionit: Mat forcën e lidhjes që formohet midis llaçit dhe njësisë së muraturës.
  3. Testi i sasis së ujit: Vlerëson sasinë e ujit të llaçi, e cila ndikon në punueshmëri dhe forcën e lidhjes.
  4. Testi i përmbajtjes së ajrit: Mat vëllimin e ajrit të kapur brenda llaçit, që mund të ndikojë në punueshmëri dhe qëndrueshmëri.
  5. Testi i konsistencës: Vlerëson punueshmërinë ose lehtësinë e përdorimit të llaçit.
  6. Testi i tenacitetit: Vlerëson mundësinë e llaçit për të zgjeruar dhe çarë.
  7. Testi i kohës së ngrirjes: Përcakton kohën e nevojshme të llaçit pë ngurtësim, e cila ndikon në periudhën e punueshmërisë.
  8. Testi i ekspansionit në autoklavë: Vlerëson mundësinë e llaçit për të zgjeruar nën kushte të larta presioni dhe temperaturë.
  9. Testi i ngrirjes-shkrirjes: Vlerëson qëndrueshmërinë e llaçit nën ciklet e ngrirjes-shkrirjes.
  10. Testi i rezistencës ndaj sulfateve: Vlerëson aftësinë e llaçit për të rezistuar në presence të sulfateve, të cilat mund të shkaktojnë degradim dhe humbje të forcës.

Ju lutem na kontaktoni per detaje te metejshme