Testimet gjeoteknike janë një fazë kritike në fushën e inxhinierisë civile që përfshin testimin e vetive fizike të dheut dhe shkëmbinjve. Ky vlerësim është thelbësor për planifikimin, projektimin dhe ndërtimin e projekteve infrastrukturore si ndërtesat, urat, autostradat, digat, tunelet, etj.

Qëllimi kryesor i testeve gjeoteknike është për të përcaktuar përshtatshmërinë e vendit për ndërtim. Testet ofrojnë të dhëna të çmuara mbi vetitë fizike dhe mekanike të dheut, duke përfshirë llojin, fortësinë, densitetin, përshkueshmërinë, porozitetin dhe kompaktimin, ndër të tjera. Kuptimi i këtyre karakteristikave ndihmon inxhinierët të parashikojnë sjelljen e dheut nën kushte të ndryshme ambientale dhe ngarkesa, dhe i mundëson ata të projektojnë themelin e strukturës në mënyrë efektive dhe të sigurt.

Ka disa përfitime nga testimi gjeoteknik. Së pari, ai identifikon çështje të mundshme siç janë paqëndrueshmëria e dheut, prirja ndaj erozionit dhe problemet me ujërat nëntokësore, të cilat mund të rrezikojnë projektin e ndërtimit ose gjatësinë e jetës së strukturës. Së dyti, ai udhëzon zgjedhjen e metodës së duhur të ndërtimit dhe materialeve që do të përdoren. Së fundi, ai ndihmon në kursimin e kostove duke zvogëluar rrezikun e dështimit struktural që mund të çojë në veprime korrektive të kushtueshme.

Testimi gjeoteknik idealisht duhet të bëhet para fillimit të një projekti ndërtimi, gjatë fazës së zgjedhjes së vendit dhe përgatitore. Kjo siguron që çdo rrezik gjeoteknik i mundshëm të identifikohet dhe trajtohet në kohë.

Më poshtë është lista e testeve më të zakonshme të çimentos që ne kryejmë për klientët tanë. Të gjitha testet tona kryhen në përputhje me Standardin Europian ose ASTM:

  1. Analiza e madhësisë së grimcave: Përcakton shpërndarjen e madhësive të grimcave në një mostër dheu.
  2. Testi i kufijve të Atterbergut: Vlerëson përmbajtjen kritike të ujit të një dheu në gjendje të ndryshme, si limitet e tkurrjes, plastike dhe të lëngshme.
  3. Testi i kompaktimit: Mat efektet e kompaktimit në densitetin dhe përmbajtjen e lagështisë së dheut.
  4. Testi i përshkrueshmëri: Vlerëson aftësinë e ujit për të rrjedhur nëpër dhe.
  5. Testi i forcës prerëse: Përcakton ngarkesën maksimale në prerje të një shtrese të caktuar para se të çedojë.
  6. Testi i modulit të deformimit: Vlerëson karakteristikat e deformimit të dheut nga ngarkesat.
  7. Testi i konsolidimit: Vlerëson ngjeshjen e dheut duke llogaritur dhe lagështinë.
  8. Testi i aftësia mbajtëse e dherave (CBR): Vlerëson aftësinë mbajtëse të dheut.
  9. Testi i kohezionit: Mat vetitë e forcës prerëse të dheut.
  10. Testi i shtypjes Triaksial: Vlerëson vetitë mekanike të dheut nën kushte të kontrolluara të sforcmimeve.

Ju lutem na kontaktoni per detaje te metejshme